دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
Islamic Azad University of Asadabad
امروز : شنبه ۲۷ آبا ۱۳۹۶
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
فهرست صفحات

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

 

Info@iauas.ac.ir

راهنمای تلفن
حوزه ریاست
 
داخلی
تلفن مستقیم
دفتر ریاست واحد
 119
۳۳۱۳۰۵۶
نمابر دفتر ریاست
—–
۳۳۱۳۶۰۰۳
دفتر فرهنگ اسلامی
—-
۳۳۱۳۴۱۲۷
روابط عمومی
۱۲۰
۳۳۱۳۳۰۵۶
حوزه معاونت آموزشی – دانشجویی

   

 

 
داخلی
تلفن مستقیم
مدیر آموزش
۱۱۶
۳۳۱۳۷۰۷۸
کارگزینی هیأت علمی
۱۲۰
۳۳۱۳۳۰۵۶
بایگانی آموزش
۱۱۵
۳۳۱۳۶۰۰۱-۲

   

 

امور فارغ التحصیلان
۱۱۸
۳۳۱۳۷۱۸۰
امور ثبت نام
۱۱۴
۳۳۱۳۶۰۰۱-۲

   

 

حوزه معاونت اداری و مالی
 
داخلی
تلفن مستقیم
معاون اداری و مالی
۱۲۱
۳۳۱۳۷۳۰۸
حسابداری مالی
۱۰۹
۳۳۱۳۳۰۷۶
حسابداری دانشجویی
۱۰۹
۳۳۱۳۴۰۰۶
کارگزینی کارکنان
۱۲۸
۳۳۱۳۳۰۷۶
دبیرخانه
۱۱۳
۳۳۱۳۶۰۰۱-۲

   

 

تدارکات
۱۱۷
۳۳۱۳۶۰۰۱-۲

   

 

حوزه معاونت پژوهش و فناوری
 
داخلی
تلفن مستقیم
کارشناس امور پژوهشی
۱۱۲
۳۳۱۳۶۰۰۱-۲

   

 

کتابخانه
۱۲۶
۳۳۱۳۱۷۳۱

   

 

بسیج دانشجویان
۱۲۲
۳۳۱۳۶۰۰۱-۲

   

 

تلفنخانه
۳۳۱۳۶۰۰۱-۲
۳۳۱۳۷۰۷۸
۳۳۱۳۷۱۸۰
 
کد شهر اسد آباد            081