دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
Islamic Azad University of Asadabad
امروز : دوشنبه ۲۹ آبا ۱۳۹۶
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
فهرست صفحات

img_9563

مهندس رسول رشیدی کامکار- مدیر آموزش

شرح وظایف مدیر آموزش:

                             

۱- نظارت به امور ادارات زیرمجموعه (ادارات آموزش دانشکده ها، ‌اداره امتحانات، دفتر مطالعات و تصویب رشته، دفتر برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر نظارت و ارزیابی)

 

۲- کنترل و تائید پیش‌نویس کلیه مکاتبات در حوزه آموزش

 

۳- هماهنگی و ارائه گزارشات درخواستی به حوزه خدمات آموزشی سازمان مرکزی

 

۴- هماهنگی و برگزاری جلسات کمسیون و شورای واحد

 

۵-  ایجاد هماهنگی در زمینه امور آموزشی با دیگر معاونت ها

 

۶- نظارت مستقیم بر اداره پیگیری معاونت آموزش و پاسخگویی به دانشجویان

 

۷- نظارت بر عملکرد رؤسای ادارت آموزش دانشکده های تابعه

 

۸- نظارت برامر معادلسازی واحدهای گذرانده شده دانشجویان درمقاطع پایه

 

۹- بررسی وضعیت و آمار مربوط به افت ظرفیت پذیرش دانشجویان در مقاطع مختلف و اعلام ظرفیت پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت به مرکز آزمون دانشگاه

 

۱۰- استعلام صحت نام و مدرک تحصیلی دانشجویانی که اسامی دانشگاهی که از آن فارغ التحصیل گردیده اند در لیست دانشگاههای معتبرنمی باشد ازمعاونت محترم آموزشی دانشگاه

 

۱۱- مکاتبه درخصوص داشتن و یا نداشتن سابقه انضباطی دانشجویانی که حراست، گزینش و یا معاونت محترم فرهنگی واحد خواستار آن گردیده است.

 

۱۲- بررسی و تائید شرایط دانشجویانی که متقاضی میهمانی در واحدهای دیگر می باشند.

 

۱۳- رسیدگی به درخواست ها و شکایات دانشجویان در خصوص عملکرد دانشکده ها   

 

۱۴- رسیدگی به درخواست های کارکنان آموزش