دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
Islamic Azad University of Asadabad
امروز : یکشنبه ۱ بهم ۱۳۹۶
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
فهرست صفحات

photo970179580150261932

مرتضی اکبری

سوابق تحصیلی:

دانشجوی دکتری حسابداری

دارای مدرک کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

سوابق پژوهشی:

۱- The Impact of Capital Structure on the Volume of Stock Transactions in Automobile and Metals Industry among the Listed Companies in Tehran Stock Exchange(1SC(Journal of Social Issues & Humanities, Volume 3, Issue 10, October 2015)

۲- The relationship between earnings quality and stock returns in manufacturing companies(ISC(International Journal of Management and Humanity Sciences (IJMHS))Vol., 3 (9)

۳- The relationship between pay policy dividends and earnings quality firms

International Research Journal of Applied and Basic Sciences Volume.8 no.6

کارمند نمونه پژوهشی واحد اسدآباد ۱۳۹۲

پژوهشگر برتر(کارمند)  واحد اسدآباد ۱۳۹۲

سوابق کاری:

مدیر مالی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اسداباد

مسئول برنامه و بودجه دانشگاه ازاد اسلامی واحد اسداباد

مسئول کارگزینی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اسداباد 

مدیر برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان دانشگاه ازاد اسلامی واحد اسداباد

عضو انجمن حسابداران خبره ایران

عضو جامعه حسابداران ایران

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد

مدرس دانشگاه پیام نور مرکز اسدآباد

Email:mali.azad87@gmail.com

شرح وظایف:

 • ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای وظایف و بخشنامه ها و آیین نامه های مالی صادره از سازمان مرکزی
 • نظارت بر اجرای قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی
 • نظارت بر کلیه در یافتها و وصولی های واحد (شهریه ) طبق آیین نامه ها و بخش نامه های صادره از سازمان مرکزی
 • نظارت در تهیه و تنظیم حقوق و دستمزد کارکنان و اعضا هیات علمی و حق التدریس و غیره
 • نظارت بر حسن اجرای قرار داد ها و پرداختهای عمرانی
 • نظارت بر پرداختهای پژوهشی از قبیل طرح های پژوهشی و خرید هایی که مجوز پرداخت از بودجه پژوهشی دارند و غیره
 • نظارت بر خرید ها و معاملات دانشگاه بر اساس بخشنامه های مالی صادره از سازمان مر کزی
 • نظارت بر پرداختها و انطباق آنها با ضوابط و بخشنامه های ابلاغی از سازمان مرکزی
 • نظارت بر تنظیم صحیح اسناد حسابداری و مدارک مالی و ثبت دقیق اسناد در دفاتر کل و روزنامه و همچنین نظارت بر نگهداری اسناد و مدارک مالی
 • نظارت و همکاری در تهیه تراز نا مه های ما هیانه و پایان سال واحد و همچنین پیگیری تسویه حساب های فی مابین واحد و پیش پرداخت ها و بدهکاران و بستانکاران و تنخواه گردان و همچنین پیگیری مغایرتهای بانکی
 • عضو کمیته وام کار کنان و نظارت بر پرداخت وامها بر اساس بخشنامه ها صادره از سازمان مر کزی
 • نظارت بر اجرای دقیق رسید ها و حواله های انبار (تعدادی و ریالی )
 • نظارت و همکاری در تهیه و تنظیم انواع بودجه واحد از قبیل بودجه های سه ماهه و پیش بینی بودجه سال آتی
 • نظارت و راهنمایی های لازم در رابطه با امور حسابداری مراکز تابعه و ابلاغ آئین نامه و بخشنا مه های مالی صادره از سازمان مرکزی به مراکز ذیربط
 • نظارت بر حسن اجرای قرار داد ها از طریق هماهنگی با مسئولین ذیربط
 • عضو کمیته تسهیلات اعطایی به دانشجویان و نظارت بر پرداخت وامهای مختلف به دانشجویان برابر ضوابط و بخشنامه های سازمان مرکزی و وزارت علوم
 • ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای بخشنامه ها و دستور العملهای مصوب دانشگاه
 • بررسی و اظهار نظر در مورد جریان کار اداری به منظور حذف مراحل زائد (تسریع و بهبود روشهای انجام کار )
 • شرکت در جلسات کنفرانسها و شورا ها به منظور تبادل نظر پیرامون مسائل تخصصی اداری و تهیه گزارش از نتایج حاصله برای مقام مافوق
 • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در ارتباط با عوامل زیر مجموعه
 • انجام کلیه امور به دبیری کمیسیون معادلات دانشگاه
 • انجام کلیه امور مر بوط به کمیته انظباطی دانشگاه
 • انجام سایر امور مر جوعه حسب تشخیص مقام ما فوق