دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
Islamic Azad University of Asadabad
امروز : یکشنبه ۱ بهم ۱۳۹۶
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
فهرست صفحات

مشخصات و سوابق تحصیلی
اطلاعات فردی
نام و نام خانوادگی: سعید نجفی صارم

img_0003

s_najafisarem@yahoo.comایمیل:
……………………………………………………………………………………………
اطلاعات تحصیلی
کارشناسی:
رشته: مترجمی زبان انگلیسی
دانشگاه: اسلامی کار قزوین
معدل: ۳۵/۱۷
سال:۱۳۸۱-۱۳۷۷
کارشناسی ارشد:
رشته: آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه: دولتی ایلام
معدل: ۱۶٫۸۶
عنوان پایان نامه: مقایسه دانشجویان یک زبانه (فارس زبان) و دانشجویان دو زبانه (کرد-فارس) زبان در استفاده از تاکتیکهای یادگیری زبان انگلیسی
سال:۱۳۸۷-۱۳۸۵
دکتری
دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
رشته: آموزش زبان انگلیسی
شروع: ۱۳۹۰
معدل: ۱۷٫۲۹
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
شغل: عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
سوابق کاری و آموزشی
۱٫آموزش و پرورش شهرستان اسدآباد از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴
۲٫ مدیر گروه زبان دانشگاه پیام نور مرکز اسدآباد ازسال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴
۳٫مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد ازسال ۱۳۸۵ تا کنون
۴٫ مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان ازسال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹
۵٫ .مدرس دانشگاه پیام نور مرکز سامن- ملایر ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱
۶٫مدیریت آموزشگاه زبان انگلیسی شریف در شهرستان اسدآباد از سال ۱۳۸۷ تا کنون
۷٫ مدرس دانشگاه دولتی سید جمالدین اسدآبادی از سال ۱۳۹۱ تا کنون
۸٫ مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از سال ۱۳۹۰ تا کنون
۹٫ مدرس دانشگاه علوم پزشکی اسدآباد از سال ۱۳۹۱ تا کنون
۱۰٫ مدرس دانشگاه علمی کاربردی اسدآباد از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
عضویت در مراکز پژوهشی
۱٫عضو انجمن مترجمین جوان از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱
۲٫ عضو فعال باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد تویسرکان از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹
۳٫ عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران از سال ۱۳۸۹ تا کنون
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
مقالات ارائه شده در کنفرانسها
۱٫ The Study of Motivational Strategies Used By Iranian EFL Teachers (National Conference on Language, Discourse and Pragmatics – LDP 2010- Shahid Chamran Uni-Ahvaz)
بررسی تاکتیکهای ایجاد انگیزش در فراگیری زبان انگلیسی بوسیله مدرسین زبان (دانشگاه شهید چمران اهواز)
۲٫ Using Drama in Teaching English as a Foreign Language within the Framework of Communicative Language Teaching (The first national conference on new perspectives in ELT, Linguistics & literature, Azad University of Sanandaj, Iran)
استفاده از تکنیک نمایش در آموزش زبان انگلیسی (دانشگاه آزاد سنندج)
۳٫ Analyzing Beggars’ Narratives According to Labov’s Model (National Conference on Language, Discourse and Pragmatics – LDP 2010- Shahid Chamran Uni-Ahvaz)
تجزیه تحلیل صحبتهای افراد متکدی بر اساس قانون لباو(دانشگاه شهید چمران اهواز)
۴٫ The Study of Listening Strategies Used by Iranian EFL Learners (First Regional Conference, Islamic Azad University of Sepidan-Shiraz)
مطالعه و بررسی استفاده از تاکتیکهای شنیداری در میان فراگیران زبان انگلیسی (دانشگاه آزاد سپیدان-شیراز)
۵٫ The impact of teacher assessment, peer assessment, and self assessment on the Iranian EFL learners' writing performance (The fifth Conference on ELT in Iran, Tehran University-Iran)
تاثیر ارزیابی معلم-شاگرد و همکلاسی بر روی مهارت نوشتاری فراگیران زبان انگلیسی (دانشگاه تهران)
۶٫ Males and Females Refusals: A Case Study of Persian University Students (The first national conference on new perspectives in ELT, Linguistics & literature, Azad University of Sanandaj, Iran)
بررسی نپذیرفتن در خواستها در میان دانشجویان خانم و آقای ایرانی (دانشگاه آزاد سنندج)
۷٫ Indirectness and Politeness in Iranian EFL Context (Regional Conference on English Literature, TEFL, and Translation Studies, Islamic Azad University of Ghaemshahr)
بررسی ادب-احترام و رک نبودن در درخواستهای دانشجویان ایرانی (دانشگاه آزاد قائم شهر)
۸٫ A Study of Language Learning Strategies Used by Male/Female Monolingual Persian-speakers and Bilingual Kurdish-Persian Speakers in Learning English as a Foreign Language (International Conference on Technology in ELT, Changan, India)
مقایسه دانشجویان یک زبانه (فارس زبان) و دانشجویان دو زبانه (کرد-فارس) زبان در استفاده از تاکتیکهای یادگیری زبان انگلیسی (هندوستان)
۹٫ The impact of vocabulary preparation, grammar preparation, and activating background knowledge on Iranian EFL learners' listening comprehension (the 2nd Regional Conference on English Literature and Applied Linguistics, Islamic Azad University of Bushehr, Iran)
بررسی تاثیر آمادگی واژگانی و گرامری و همچنین فعالسازی دانش پیش زمینه بر روی مهارت شنیداری فرگیران ایرانی زبان انگلیسی (دانشگاه آزاد بوشهر)
۱۰٫ A Study of the Relationship between EFL Learners’ Anxiety and Their Language Achievement (The first national conference on new perspectives in ELT, Linguistics & literature, Azad University of Sanandaj, Iran)
بررسی رابطه بین سطح نگرانی دانشجویان و پیشرفت آنها در فراگیری زبان (دانشگاه آزاد سنندج)

۱۱٫ The Impact of Task-based Language Teaching (TBLT) vs. Content –based Language Teaching (CBLT) on the Iranian Intermediate ESP Learners’ Reading Comprehension (ELT in the Islamic World)
بررسی تاثیر آموزش فعالیت محور و آموزش محتوا محور بر قدرت درک مطلب دانشجویان سطح متوسط درمتنهای تخصصی (کنفرانس جهان اسلام کانون زبان)
۱۲٫ A Comparative Study of the Interrelationship between Age Factor and the Use of Language Learning Strategies (LLS): A Case of Iranian EFL Learners at Different Ages (The 9th International TELLSI Conference- ILam University)
بررسی تطبیقی رابطه بین عامل سن و استفاده از تاکتیکهای یادگیری زبان انگلیسی: مقایسه دانشجویان ایرانی در سنین متفاوت (نهمین کنفرانس بین المللی تلسی- دانشگاه ایلام)
۱۳٫ Teachers’ Materials Development; A Move towards Teacher Autonomy, Ownership and Professionalism( دانشگاه تهران – کنفرانس مسائل آموزش زبان در ایران -IELTI7)

مقالات ارائه شده در مجلات علمی
۱٫ Teacher Perspectives: Development vs. Education (علمی-ترویجی سازمان آموزش و پرورشThe Journal of Language Teaching Development, Iran’s Educational Organization)

۲٫ The Role of Intelligence in SLA (Scopus-Journal of Language Teaching and Research-JLTR)

۳٫ On the Relationship between Gender and Willingness to Communicate (WTC) (علمی پژوهشی-دانشگاه زابل-Iranian Journal of Language Issues)

۴٫ The Impact of Task-based Language Teaching (TBLT) vs. Content –based Language Teaching (CBLT) on the Iranian Intermediate ESP Learners’ Reading Comprehension. (Iranian EFL Journal)

۵٫ Dynamic Assessment (DA): An Evolution of the Current Trends in Language Testing and Assessment (Scopus-Theory and Practice in Language Studies-TPLS)
۶٫ Humanistic Education: Concerns, Implications and Applications (Scopus-Journal of Language Teaching and Research-JLTR)
۷٫ A Closer Look at Different Aspects of Language Teaching/Learning and Learner Identity (Scopus-Theory and Practice in Language Studies-TPLS)
۸٫ Teachers’ Self-Efficacy and Students’ Academic Success (Iranian EEF Journal)
۹٫ On the Relationship between Motivational Strategies and English Language Learning: A Case of Cognitive, Affective and Social Strategies Used by Iranian Language Teachers (Advances in English Linguistics-AEL)
۱۰٫ Investigating the Role of Teachers’ Self-Monitoring in the Learners’ WTC: A Case of Iranian EFL Learners (Scopus-Journal of Language Teaching and Research-JLTR)
۱۱٫ The Effects of CALL on Vocabulary Learning: A Case of Iranian Intermediate EFL Learners (ISI-Listed-Journal of Brain)
۱۲٫ A Closer Look at the Reasons behind Code-switching: A Case of Iranian EFL Classrooms (Journal OF ELT Voices, India)
۱۳٫ A Critical Look at Different Classifications of Curriculum Principles: Influence on Enhancing Learners' Autonomy (International Journal of Applied Linguistics and English Literature)
۱۴٫ A Critical Look at the Available Literature on the Appropriate Time to Start Approaching a Second/Foreign Language (Advances in English Linguistics Journal-AEL)
۱۵٫ An Investigation of Motivational Strategies Used by L2 Language Teachers to Promote English Language Learning: A Case of Iranian High School Students (Advances in English Linguistics Journal)
۱۶٫ A Critical Look at the Pattern, Presentation, Practice (PPP) Approach: Challenges and Promises for ELT ( ISI-Listed Brain Journal)
۱۷٫ The Effect of Teaching Paragraph Writing Rules on the Reading Comprehension Ability of Iranian EFL Learners (ISC-International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World-IJLLALW)
۱۸٫ A Critical Look at the Application of Language Learning Strategies (LLS) by Chineses Learners of English (ISC-International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World-IJLLALW)
۱۹٫ A Critical Review of the Interactionist Approach to Second Language Acquisition (Journal of Applied Linguistics and Language Research)
۲۰٫ On the Effect of Peer and teacher Feedback on Iranian Upper-Intermediate EFL Learners' Writing Performance (Journal of Language Teaching: Theory and Practice)
۲۱٫ Good Language Learner and the Use of Affective Strategies: A case of an Iranian Advanced EFL Learner (Language Education Studies Journal)
۲۲٫ The Effectiveness of Metacognitive Strategy Use on EFL Learners' Reading Comprehension and Motivation (Modern Journal of Language Teaching Methods, Vol 4, Issue, 5, December, 2015-ISI-Listed (MJLTM))
۲۳٫ A Comparative Study on the Current State of The Art of Reading Skill Accounts Motivation (Modern Journal of Language Teaching Methods, ISI-Listed (MJLTM))
۲۴٫ Differences between L1 and L2 Acquisition in Terms of Affective Factors and Motivation to Learn the Language (Modern Journal of Language Teaching Methods, Vol. 4 , Issue, 5, December, 2015, ISI-Listed (MJLTM))
۲۵٫ The Relationship between Iranian EFL Learners' Reading Comprehemsion and Their Personality Traits: Extroversion vs. Introversion (Modern Journal of Language Teaching Methods, ISI-Listed (MJLTM))
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

مشاور و راهنما در پایان نامه های ارشد

۱٫ The Effect of Explicit Teaching of Asking Questions vs. Cooperating with Peers on Iranian Intermediate EFL Learners’ Speaking Fluency (13علی احمدوند – شهرویور ۹۵)

۲٫ A Study on the Impact of Incidental versus Intentional Learning of Speech Acts of Apology and Request on the Pragmatic Awareness of Male Intermediate Iranian EFL Learners (یوسف نظری – شهرویور ۱۳۹۵)

داور در پایان نامه های ارشد
۱٫ The Effect of Reading-for-Pleasure Activities on EFL Learners' Motivation: A Process Model Approach
(عارفه مقصودی– شهرویور ۱۳۹۴)

۲٫ Comparing the Effect of Teaching Word Etymology vs. Using Word Clouds on Vocabulary Learning of IranianIntermediate EFL Learners (عبد الرضا رضایی هنجانی– تیر ۱۳۹۵)

۳٫ A Comparative Study of the Effect of Homogeneous vs. Heterogeneous Dyadic Interaction on the Development of EFL Learners’ Speaking Skill (سید احسان زمانی– شهریور ۱۳۹۴)

کتابهای چاپ شده

۱٫ Language Learning Strategies and Bilinguality, Lambert Academy Publishing, Germany (دو زبانه بودن و تاکتیکهای یادگیری زبان انگلیسی)
۲٫ General English for Iranian University Studentsزبان انگلیسی عمومی برای دانشجویان ایرانی (اتشارات کرشمه، همدان، ۱۳۹۳)

فعالیتهای فرهنگی

 عضویت در سازمان بسیج اساتید استان همدان
 عضویت در حلقه های علمی و بسیج دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
 عضویت در حلقه صالحین بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
 عضویت در هیئت رزمندگان شهرستان اسدآباد
 عضو هیئت تحریره ماهنامه کلام آشنا دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد

عضویت در هیئت تحریریه مجلات علمی
۱٫ ICT and Innovations in Education
۲٫ Indian ELT Voices
۳٫ Advances in English Linguistics
۴٫ The International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World (IJLLALW)
۵٫ داور مجله علمی پژوهشی مسائل آموزش زبان دانشگاه زابل
۶٫ داور مجله خارجی آموزش زبان انگلیسی
۷٫ Modern Journal of Language Teaching Methods
۸٫ Journal of Language Teaching: Theory and Practice
۹٫ Language Education Studies


اهم وظایف معاونت آموزشی:

 • اداره و نظارت  کلیه امور آموزشی واحد
 • مطالعه ، بررسی و اخذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی  واحد
 • نظارت بر حسن اجرای مقررات و آیین نامه ی آموزشی
 • گسترش کمی و کیفی فعالیتهای آموزشی واحد
 • انجام امور مر بوط به جذب اعضای هیات علمی
 • انجام امور مر بوط به تاسیس و راه اندازی رشته های تحصیلی جدید
 • نظارت برتدوین فرآیند های آموزشی داخلی مورد نیاز
 • برنامه ریزی، بر گزاری و نظارت بر اجرای امور آزمونهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی
 • برگزاری کار گاههای آموزشی جهت آموزش و یا باز آموزی کار شناسان و مدیران آموزشی
 • ارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی از طریق سیستم ارزیابی دانشجویی، مدیران گروههای حوزه آموزش
 • ابلاغ بخشنامه های آموزشی به دانشکده ها جهت اجراء
 • مطالعه و تائید کلیه مصوبات شوراهای آموزشی دانشکده ها
 • برنامه ریزی و هماهنگی جهت اجرای امتحانات در دانشگاه
 • رئیس جلسات شورای آموزشی واحد و کمیسیون موارد خاص