دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
Islamic Azad University of Asadabad
امروز : دوشنبه ۲۹ آبا ۱۳۹۶
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
فهرست صفحات

******برای دریافت چارت دروس مورد نظر روی لینک های آبی زیر کلیک کنید******

 

 


کاردانی نا پیوسته تربیت بدنی مربیگری

کاردانی ناپیوسته حسابداری

 کارشناسی پیوسته حسابداری

کارشناسی ناپیوسته حسابداری- دارندگان مدرک کاردانی پیوسته مرتبط

کارشناسی ناپیوسته حسابداری- دارندگان مدرک کاردانی پیوسته نامرتبط

کارشناسی ناپیوسته حسابداری- دارندگان مدرک کاردانی ناپیوسته مرتبط

کاردانی_ناپیوسته_مدیریت_بازرگانی

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

کاردانی ناپیوسته علوم تربیتی آموزش ابتدایی ورودی های مهر

کاردانی ناپیوسته علوم تربیتی آموزش ابتدایی ورودی های بهمن

کاردانی پیوسته الکتروتکنیک

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق قدرت۱

کارشناسی ناپیوسته مهندسی مکانیک خودرو

کارشناسی ناپیوسته مهتدسی تکنولوژی/ علمی کاربردی معماری-  دارای مدرک کاردانی مرتبط

کارشناسی ناپیوسته مهتدسی تکنولوژی/ علمی کاربردی معماری-  دارای مدرک کاردانی نامرتبط

کارشناسی ناپیوسته مهتدسی تکنولوژی/ علمی کاربردی معماری-  دارای مدرک کاردانی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته علوم تربیتی آموزش پرورش ابتدایی  ورودی های مهر

کارشناسی ناپیوسته علوم تربیتی آموزش پرورش ابتدایی  ورودی های بهمن

کاردانی  پیوسته تربیت بدنی

کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی

کاردانی پیوسته حسابداری

کاردانی پیوسته حسابداری علمی کاربردی ورودی ۹۵

کاردانی پیوسته مکانیک خودرو

کاردانی پیوسته ساختمان کارهای عمومی ساختمان  کار و دانش

کاردانی پیوسته ساختمان کارهای عمومی ساختمان فنی و حرفه ای

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران

کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران

کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری- فنی و حرفه ای

کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری- کار و دانش

مهندسی مکانیک (کارشناسی پیوسته

کاردانی پیوسته کامپیوتر

کارشناسی کامپیوتر- مرتبط

کارشناسی کامپیوتر-نامرتبط