حراست

امـــور حراستـــــی دانشگاه شامــــل:

حفاظت پرسنلی | حفاظت دانشجویی | حفاظت اسناد و مدارک | حفاظت فیزیکی | حفاظت IT و همچین پیشگیری و رسیدگی به اخبار و شکایات و انتقادات واصله در خصوص مسائل امنیتی، سیاسی، اعتقادی و اجتماعی اعضاء هیات علمی، کارکنان و دانشجویان را به عهــــــده دارد.


چاپ   ایمیل