دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
Islamic Azad University of Asadabad
امروز : سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد
فهرست صفحات

قابل توجه دانشجویان متقاضی شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۱۳۹۵

جهت ثبت نام تا تاریخ ۹۵/۰۲/۱۸ به ساختمان اداره (آقای شمس) مراجعه نمایید.

دانشجویان خواهر : دوشنبه ۹۵/۰۲/۲۰ لغایت سه شنبه ۹۵/۰۲/۲۱

دانشجویان برادر : چهارشنبه ۹۵/۰۲/۲۲ لغایت پنجشنبه ۹۵/۰۲/۲۳

ساعت حرکت : ۲۴:۰۰      مکان حرکت : ساختمان اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد

هزینه ثبت نام : ۳۵٫۰۰۰ تومان

شرایط ثبت نام :

واریز وجه ثبت نام به شماره حساب : ۰۱۰۶۷۸۲۰۳۸۰۰۹

تایید فیش واریزی توسط کارشناس مربوطه مبنی بر این که دانشجوی متقاضی در ترم جاری به تحصیل اشتغال دارد.

دریافت و تکمیل رضایت نامه از سایت دانشگاه (www.iauas.ac.ir)

اصل فیش بانکی همراه با تکمیل شده رضایت نامه ، تحویل آقای شمس – ساختمان اداری گردد.

در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد بازدید صورت می گیرد.

***دانلود فرم رضایت نامه بازدید از نمایشگاه کتاب***