امور فارغ التحصیلان

چگونگی مراحل فارغ التحصیلی ونحوه صدورمدارک (گواهینامه موقت – دانشنامه):

نظربه حساسیت واهمیت صدورمدارک فارغ التحصیلی همراه باصحت ودقت کامل ودراسرع وقت،لازم است فرصت وزمان کافی برای بررسی پروندهای دانشجویان فارغ التحصیل وجودداشته باشد لذا لازم  است تشکیل پرونده های فارغ التحصیلی دانشجویان پس ازگذراندن تمامی دروس دانشجوومقدمات صدورگواهینامه موقت براساس کارنامه تحصیلی وچک لیست صدورگواهینامه به شکل مواردمشروحه ذیل که پس ازبررسی توسط مسئول قسمت مربوطه (دردانشکده ها)به مهروامضاء برسدتا مطابق چک لیست ،وضعیت تحصیلی وفراغت ازتحصیل دانشجوتائید گردد :

1- اداره ثبت نام دانشکده : مقررات ودستورالعمل های مربوط به ثبت نام وشرایط ورودبه دانشگاه وهمچنین وضعیت میهمانی وانتقالی دانشجورابررسی وتائیدمی نماید.

2- اداره امتحانات دانشکده : صحت نمرات مندرج درکارنامه وچک لیست رابررسی وتائید می نماید.

3- اداره آموزش دانشکده : اجرایی دقیق مسائل آموزشی وآئین نامه ها ومطابقت دروس گذرانده شده دانشجوبا سرفصلهای  مصوب رشته مربوطه وهمچنین کامل بودن مدارک ومستندات ومجوزهای لازم وموردنیازپرونده هارابرای فارغ التحصیلی بررسی وتائید می نماید.

4- مدیرگروه آموزشی : گذراندن کلیه دروس توسط دانشجو براساس فصل مصوب رشته مربوطه رابررسی وتائیدمی نماید.

5- اداره فارغ التحصیلان دانشکده: باتوجه به مواردتائیدشده فوق وبررسیهای لازم ، ضمن تشکیل وتکمیل پرونده فارغ التحصیلی دانشجویان وهمچنین اخذ تسویه حساب تکمیل شده ومدارک موردنیاز(ازجمله فیش هزینه ارزشیابی ، تمبر مالیاتی وغیره ) ازدانشجو، اقدام به ارسال پرونده به اداره امورفارغ التحصیلان واحد می نماید.

6- اداره امورفارغ التحصیلان واحد : باعنایت به مواردتائیدشده فوق وبررسی های صورت گرفته ، بررسی نهائی فارغ التحصیل راانجام داده وباتعیین فارغ التحصیلی دانشجواقدام به صدور گواهینامه موقت می نمایددرغیراینصورت (داشتن نواقص) پرونده راجهت رفع نواقص به دانشکده مربوطه عودت می نماید.

نحوه تحویل مدارک

نحوه تحويل مدارک  فارغ التحصیلی (گواهینامه موقت ،دانشنامه وریزنمرات)به :

الف : برادران:

1- ارائه اصل کارت پايان خدمت ویا معافيت دائم.

2- ارائه گواهي اشتغال به تحصيل در مقاطع تحصیلی بالاتر با درج معافيت تحصيلي اخذشده از حوزه نظام وظیف توسط دانشگاه محل تحصيل.

3- ارائه گواهي صادره از ارگانهای دولتی ونيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر استخدام رسمی در ارگان  مذکور وذکربلامانع بودن تحویل مدرک به نامبرده .

4- ارائه گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت با قید نداشتن غیبت سنواتی .

5- ارائه برگه  اعزام بخدمت با درج عدم غيبت وباداشتن تاریخ اعتبار از طرف معاونت وظيفه عمومي ناجا.

6- دارندگان گواهي معافيت موقت پزشکي با اخذ تاييد وظيفه عمومي.

ب : خواهران: با ارائه کارت شناسائي معتبر(کارت ملی یاشناسنامه)

تذکر: تحویل مدارک فارغ التحصیلی (گواهینامه موقت ،دانشنامه وریزنمرات) صرفا" به شخص فارغ التحصیل (باارائه مدارک فوق )ودرموارد خاص وارائه به غیر ، فقط باوکالت محضری امکان پذیرخواهدبود.لذادر صورتي که فرد ديگري از بستگان خواهان اخذ مدرک فارغ‌التحصيلي دانشجو از دانشگاه باشد مي‌‌بايست با ارائه وکالتنامه محضري جهت اخذ مدرک مراجعه نمايد.


چاپ   ایمیل